Aktuality

Výzvy v novém Operačním programu Životní prostředí 2014-2020.

Městům, obcím, organizacím státní správy a samosprávy, právnickým a fyzickým osobám, výzkumným i vědeckým ústavům zajistíme:

⇒  odbornou pomoc při přípravě projektu

⇒  zpracování a podání žádosti včetně příloh

⇒  administraci a průběžné doplňování údajů v elektronickém prostředí, monitorovací zprávy a žádosti o platby v průběhu realizace projektu

⇒  závěrečné vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace

 

Více informací získáte na webových stránkách www.ises.cz nebo na telefonním čísle 

+420 233 339 718.

 

Byla vyhlášena 69. výzva

Podání žádosti od – do:      01.09.2017  -  1.12.2017

Výše podpory – 85 %, v případě pořízení svozových prostředků 25 %

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Dotaci lze získat na projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, svoz a separaci odpadu, např.:

- budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,
- podzemním kontejnery,
- nádoby na separované druhy odpadu (plast, papír, sklo, kovy, BRKO, textil, atd.), bez svozové techniky,
- nádoby na separované druhy odpadu (plast, papír, sklo, kovy, BRKO, textil, atd.), včetně svozové techniky (dotace pouze 25%),
- třídicí linky,
- bioplynové stanice. 

Žádosti o dotaci v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+), který je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací, realizovaným Ministerstvem pro místní rozvoj.