Aktuality

 

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

V létě 2019 vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. V úvodu směrnice je popsána problematika plastových výrobků – vlivem vysoké funkčnosti a relativně nízké ceně je tento materiál všudypřítomný a způsobuje nejen znečištění moří, které uvádí i úmluvy OSN, ale i ovzduší a půdy vlivem mikroplastů. Uvedená Směrnice Evropského parlamentu a Rady udává směr členským státům z hlediska:

  • Snížení spotřeby – nápojové kelímky včetně uzávěrů a nádoby na potraviny určeny k okamžité spotřebě
  • Omezení uvádění na trh (zákaz) – plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, nápojová míchátka, tyčky k uchycení balónků, nádoby na potraviny a nápoje k okamžité spotřebě z expandovaného polystyrenu
  • Požadavky na výrobky – připevnění plastových víček k nádobě do objemu 3 l, nádoby vyrobeny z alespoň 25 % recyklovatelných plastů (2025) a označení výrobku z plastu s informací, jak s daným výrobkem nakládat po jeho spotřebě (dámské hygienické potřeby, tabákové výrobky s filtry, nápojové kelímky)
  • Rozšíření odpovědnosti výrobce a tříděného sběru – do roku 2025 zajistit sběr odpadu z plastových výrobků ve výši 77 %.

V návaznosti na omezení jednorázových plastových výrobků byla Summitem EU schválena nová daň z nerecyklovaných plastů ve výši 0,8 Euro za kilogram plastu, která je platná od 1. ledna 2021. Daň z nerecyklovaných plastů budou odvádět jednotlivé členské státy jako národní příspěvek do rozpočtu EU. Podle prvních odhadů bude ČR odvádět cca 70 mil. EUR ročně.

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) však není v zákonech z oblasti odpadového hospodářství zahrnuta. Do české legislativy musí být tato směrnice implementována do 31. července roku 2021 a předpokládá se, že Evropská unie vydá směrnici, která bude samostatně řešit označování plastových výrobků. V současné době je zpracováván návrh nového zákona, jehož obsah je stručně pospát v brožuře MŽP.

Každoročně se v České republice uvede na trh přibližně 300 milionů plastových brček, 20 milionů plastových talířů, 60 milionů příborů, 40 milionů nádob na jídlo nebo 40 milionů kelímku z expandovaného polystyrenu. Přesto, že uvedená legislativa není dosud platná, jsou na českém trhu společnosti, které přišli s řešením, které v budoucnosti nahradí jednorázové plasty. Dnes se již běžně dají sehnat jednorázové výrobky v papírové či dřevěné podobě, jako jsou například vatové tyčinky, příbory a talíře. V tuzemsku se od roku 2019 objevují výrobci kovových a skleněných brček, které jsou doplněny i o brčka ze slámy. Někteří výrobci a distributoři jednorázových plastů se již adaptovali na připravený zákaz jednorázových plastů a do své nabídky doplnily i dřevěné příbory, papírové krabičky na potraviny a opakovatelně použitelných kelímků.

Snižování jednorázových plastů je nutno považovat za možnost rozvoje do budoucna a předpokládá se, že spousta firem se této příležitostí chytí a dojde k rozšíření nabídky vhodnějších alternativ na trhu. Nezbytnou součástí bude také pravidelné informování a osvěta obyvatel, které je bude pravidelně informovat o dané problematice a jejím řešení.

Aktuálně je zpracován vládní návrh zákona, který byl rozeslán poslancům jako tisk 1155/0 dne 12. února 2021. Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 98. schůze, kde proběhne první čtení. Návrh zákona včetně důvodových zpráv je dostupný na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


 

NOVÁ LEGISLATIVA V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

od 1. 1. 2021

Vážení čtenáři a navštěvníci našich stránek,

od 1. ledna 2021 vyšel v platnost zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který implementuje evropskou direktivu do českých předpisů. 

Největší a nejdiskutovanější změnou je zvýšení poplatků za skládkování komunálních odpadů. Z původních 500 Kč za tunu došlo k navýšení na 800 Kč za tunu odpadů a částka každoročně vzroste až na 1850 Kč za tunu ukládaného odpadu. Při dodržení limitu ukládání komunálních odpadů (max. 200 kg obyvatele) mohou obce uplatnit nárok na tzv. "slevu", kdy bude tuna uloženého komunálního odpadu na skládku za 500 Kč za tunu až do doby překročení limitního množství. Poplatníkem je nově i obec, na jejiž území se skládka odpadu nachází, avšak tato obec dostává výnosy z vybraných poplatků od Státního fondu životního prostředí.

Uzákoněn byl tzv. PAYT (z angl. Pay as you throw ) systém, kdy občané paltí za svoz směsného komunálního odpadu podle toho, kolik ho vyhodí. Návrh zákona také dává obcím možnost zavést minimální poplatky za dokládání odpadu, aby bylo zabráněno tzv. černým pasažerům, kteří využívaly služeb bez jejich plateb.

Další výnamnou změnou je stanovení zákazu skládkování od roku 2030, kdy nebude možné ukládat využitelné odpady na skládku (tj. recyklovatelné odpady, biologicky rozložitelné odpady, odpady s dostatečnou výhřevností apod.).

Dále byly stanoveny cíle pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek, a to pro rok 2025 minimálně 60 % komunálních odpadů, v roce 2030 minimálně 65 % komunálních odpadů a v roce 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů.

Už od letošního roku funguje celoroční sběr biologicky rozložitelných odpadů, od počátku příštího roku bude možné odevzdávat kuchyňské oleje. Nový odpadový zákon zavádí od roku 2025 povinnost odděleného sběru textilu. To jsou významné změny, které usnadní občanům třídění jednotlivých složek svých odpadů. Způsob, jakým budou obce tyto povinnosti zavádět, zůstává stejný, tedy obce mají různé možnosti, ze kterých mohou vybírat. S podporou recyklace pomáhají nejenom obcím dotace z Operačního programu Životní prostředí, které přispívají na systémy sběru a třídění směsných komunálních odpadů, stejně jako povinnosti obcí umožnit svým občanům odkládat další druhy separovaných odpadů.

Společně se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyšly v platnost následující předpisy:

  • zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností
  • zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (změnový zákon)
  • zákon 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Veškerou aktuální legislativu v oblasti odpadového hospodářství, včetně metodických sdělení, naleznete na stránkách MŽP.