Podmínky projektu

Podmínky jednotlivých projektů jsou stanoveny ve smlouvách mezi účastníky projektů a obcemi a městy, ve kterých projekty probíhají.

Obecně mají účastníci projektů stanoveny následující povinnosti:

  • Vypůjčitel umístí kompostér na oploceném pozemku, který se nachází v katastrálním území daného města (obce), přičemž je povinen kompostér chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí jej přenechat do užívání třetí osobě. Přesná specifikace umístění kompostéru (pozemku vypůjčitele) je uvedena v předávacím protokolu.
  • Pokud bude v době plnění předmětu smlouvy zjištěna vada kompostéru, která brání jeho užívání v souladu se smlouvou, zavazuje se vypůjčitel tuto skutečnost oznámit neprodleně půjčiteli, který zajistí jeho reklamaci.
  • Pokud dojde v době plnění předmětu smlouvy k odcizení nebo ke zničení kompostéru, zavazuje se vypůjčitel tuto skutečnost oznámit neprodleně půjčiteli a předat mu kopii Protokolu o odcizení kompostéru (vystaveného Policií ČR). V případě odcizení (zničení) kompostéru nebude vypůjčiteli poskytnut náhradní kompostér.
  • Vypůjčitel souhlasí s tím, že oprávnění zástupci půjčitele mohou provést kontrolu umístění kompostéru na pozemku uvedeném v předávacím protokolu, využívání kompostéru v souladu s touto smlouvou a za účelem provedení inventarizace majetku půjčitele. Při porušení této povinnosti je půjčitel oprávněn požadovat vrácení kompostéru nebo uhrazení jeho zůstatkové hodnoty.
  • V případě, že kontrolou bude zjištěno, že kompostér není využíván v souladu se smlouvou, je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli kompostér (vyčištěný a rozebraný, tj. v původním stavu) na základě předávacího protokolu.
  • Vypůjčitel se zavazuje oznámit půjčiteli veškeré změny skutečností uváděných ve smlouvě (změnu adresy bydliště, adresy umístění kompostéru apod.).
  • Vypůjčitel má právo kdykoliv od smlouvy okamžitě odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení půjčiteli. Ke dni odstoupení předá vypůjčitel složený a vyčištěný kompostér půjčiteli.